Tài khoản không tồn tại
  Đăng nhập thành công
Đăng ký
English English

Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài

Địa chỉ: Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Email: thanh@globalnetwork.com.vn


THÔNG BÁO ÁP DỤNG MÃ VẠCH CHO TỜ KHAI HÀNG XUẤT CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG BIỂN

Tác giả : Admin | 31 - 12 - 2014 | 8:15 AM | 1786 Lượt xem

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Theo công văn mới nhất của Bộ Tài Chính cũng như Tổng Cục Hải Quan về việc quản lý tớ khai khi xuất tàu, kể từ ngày 20/10/2014 đến hết ngày 31/12/2014 tại các cảng biển sẽ triển khai thí điểm áp dụng mã vạch cho tờ khai hàng xuất.

Để thực hiện đúng các yêu cầu trên và đảm bảo viêc load lên tàu theo đúng quy trình mới của phía Hải Quan, chúng tôi xin gửi thông báo này tới Quí khách.  Xin Quý khách lưu ý để tránh xảy ra sai sót !

(Vui lòng xem thêm thông tin trong file đính kèm thông báo).

Chú ý : Chi cục hải quan CK cảng Đình Vũ đã áp dụng quy định từ ngày 20/12/2014.

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 14980/TCHQ-GSQL
V/v triển khai Đề án áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát HQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 8773/HQHP-GSQL ngày 15/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề xuất nêu tại điểm 1, điểm 3 công văn số 8773/HQHP-GSQL:

Trong thời gian chờ Tổng cục Hải quan chính thức ban hành Quy trình giám sát hải quan tại khu vực cảng biển áp dụng đề án mã vạch, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Theo đó, mở rộng thực hiện công tác giám sát Hải quan áp dụng đề án mã vạch tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI, KVII, Đình Vũ bắt đầu từ ngày 20/12/2014 theo nội dung công văn số 12604/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2014 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với đề xuất nêu tại điểm 2 công văn số 8773/HQHP-GSQL:

Cục Giám sát quản lý, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chủ động bố trí cán bộ hỗ trợ tập huấn theo đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Cục GSQL, CNTT &TKHQ (để t/h);
Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 


Tag:
Share: 


Đối tác của chúng tôi
Thông tin chung

   Trụ sở chính: P.202-204, Tòa nhà Tasaco, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
   (84) 2253 979356/ 357/ 595/ 351 - Fax: (84) 2253 979494

Copyright 2014 Công ty TNHH thương mại và tiếp vận toàn cầu Đông Tài